Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า ธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย Covid 19
   
 
   

 ด้วยเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้จำหน่ายสินค้า ธงฟ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ซึ่งทางเทศบาลจะดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า ธงฟ้าดังกล่าว 2 คร้้ง คร้ั่งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จึงประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563