Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมทัศนศึกษากลุ่มสตรี ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
   
 
   

 เนื่องจากเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ดำเนินโครงการอบรมทัศนศึกษากลุ่มสตรี ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ทางเทศบาลขอชี้แจงว่า 
ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง เราเลี่ยงไม่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใด และตามโปรแกรมนั้น เราได้ปรับเปลี่ยนโดยไม่เข้ากรุงเทพ  ดังนั้นเราไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใด และตลอดการเดินทาง เรามีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ดังนี้
1- เตรียมแมส
2.-เครื่องตรวจวัดไข้
3.-เจลล้างมือ
4.-แอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาด
ในการเดินทางครั้งนี้ เรามี อสม. ร่วมเดินทางกับเราด้วย เราคอยดูแลล้างมือทุกครั้งก่อนขึ้นรถ ตรวจวัดไข้ทุกคันและกลับมาเราผ่านการคัดกรองจากพนักงานโรงพยาบาลรามัน ทุกคนปลอดภัย ไม่ได้เป็นไปตามข่าวแต่อย่างใด
สำหรับข่าวที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีต้องการทำลายชื่อเสียงของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ดังนั้นขอให้ทุกคนเสพข่าวที่เป็นความจริง
 
 
 
                                                                                                                           ด้วยรักและขอบคุณ
                                                                                                                          นายนิรัตน์  เสมอภาพ
                                                                                                                (นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2563