Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
   
 
   

 ขอเชิญประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2564