Untitled Document
Untitled Document
 
ITA
     
ITA การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   
 
   

 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๔

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2564