Untitled Document
Untitled Document
 
ITA
     
ITA การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
   

 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2564