Untitled Document
Untitled Document
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่๑ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม. 2564