Untitled Document
Untitled Document
 
06 กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
     
06 กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2564