Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
   
 
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์. ขอเชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่ยังไม่มีร้านจำหน่ายสินค้าของตนเอง ขอเชิญมาลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ตั้งแต่ วันที่ 10-30 พ.ย. 2560 ในวันที่ 10 พ.ย 2560 จะเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรก ขอเชิญ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ เกษตรกร มาร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560