Untitled Document
Untitled Document
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติมฉบับที่่ ๑)
   
 
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2560