Untitled Document
Untitled Document
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
   
 
   

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่

๑ ซึ่งผู้บริหารได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2562