Untitled Document
Untitled Document
 
 
นางฮาลีเม๊าะ มะเด็งมารอุมา
ประธานสภา
นายฮาริสคาน ปาทาน
รองประธาน
นายอารูวัน บูดาเล็ง
เลขานุการ
นายพิษณุ ดามูซอ
สมาชิกสภา
นายมะนาพี สะมะหะมะ
สมาชิกสภา
นายบือราเฮง แวดอยี
สมาชิกสภา
นายอดินันท์ ยะโอะ
สมาชิกสภา
นายอายุบ นิกาหลี
สมาชิกสภา
นายอามัน เจ๊ะแต
สมาชิกสภา
นายอดุลย์ วาแมดีซา
สมาชิกสภา
นายสะมะแอ บูรอเดีย
สมาชิกสภา
นายอุสมาน โส้
สมาชิกสภา