Untitled Document
Untitled Document
 
 
นางฮาลีเม๊าะ มะเด็งมารอุมา
ประธานสภา
08-95986056
นายฮาริสคาน ปาทาน
รองประธาน
09-27927979
นายอารูวัน บูดาเล็ง
เลขานุการ
09-86855110
นายพิษณุ ดามูซอ
สมาชิกสภา
06-11930106
นายมะนาพี สะมะหะมะ
สมาชิกสภา
09-37693161
นายบือราเฮง แวดอยี
สมาชิกสภา
09-37382868
นายอดินันท์ ยะโอะ
สมาชิกสภา
06-09425022
นายอายุบ นิกาหลี
สมาชิกสภา
09-36097959
นายอามัน เจ๊ะแต
สมาชิกสภา
08-28271403
นายอดุลย์ วาแมดีซา
สมาชิกสภา
08-48909229
นายสะมะแอ บูรอเดีย
สมาชิกสภา
08-02805848
นายอุสมาน โส้
สมาชิกสภา
09-26132123