Untitled Document
Untitled Document
 
 
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
นายกเทศมนตรี
09-35848633
นายวันมุสตอพา แวหะยี
รองนายกเทศมนตรี
08-64800901
นายรักษพงษ์ เจริญกิตตินันท์
รองนายกเทศมนตรี
09-19624165
นายอาดัม มะลาบู
เลขานุการ
08-10940237
นางสาวยะรอน๊ะ มาลีเต๊ะ
ที่ปรึกษานายก ฯ
09-28352643