Untitled Document
Untitled Document
 
 
นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ
นายกเทศมนตรี
นายวันมุสตอพา แวหะยี
รองนายกเทศมนตรี
นายรักษพงษ์ เจริญกิตตินันท์
รองนายกเทศมนตรี
นายอาดัม มะลาบู
เลขานุการ
นางสาวยะรอน๊ะ มาลีเต๊ะ
ที่ปรึกษานายก ฯ