Untitled Document
Untitled Document
 
สำนักงานปลัดเทศบาล
นายฟีโรสคานร์ กุลาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กัญญ์กัฐ เรืองถาวรพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสิณัฐนภา ทะระมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเชาว์เลขา มีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางกิติยา วาแมดีซา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดา จองเกียรติ์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ เจะอาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศุภชัย ช่วยสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วา่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ