Untitled Document
Untitled Document
 
สำนักงานปลัดเทศบาล
นายฟีโรสคานร์ กุลาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กัญญ์กัฐ เรืองถาวรพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสิณัฐนภา ทะระมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเชาว์เลขา มีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดา จองเกียรติ์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ เจะอาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางกิติยา วาแมดีซา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
-
-
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายศุภชัย ช่วยสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
-
-