Untitled Document
Untitled Document
 
กองคลัง
นางสาวนูรีซัน อาลีมามะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน