Untitled Document
Untitled Document
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางโนรฮาวา บิลฮีม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายวชีระ มณีรัสยากร
ลูกจ้างประจำ