Untitled Document
Untitled Document
 
   
 
“ วิสัยทัศน์”
 
"ศูนย์การเรียนรู่เด่น คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ สู่สังคมสันติสุข"

 
“นโยบายการพัฒนาเทศบาล”
  งานพัฒนาเทศบาล
             พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณูปการได้แก่ ไฟฟ้า โทรศัพท์ คูระบายน้ำ ถนนหนทาง โดยเฉพาะนโยบายก่อสร้างเป็นถนน คสล.ทุกสาย
  การสังคม
             ร่วมมือดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนของสังคมในทุกด้าน ๆ เช่น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรมทั้งในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของสังคม
  เทศกิจ
             จะเปิดสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของเทศบาลขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการเงินในยามจำเป็น
  การส่งเสริมธุรกิจ
             สนับสนุนให้ธุรกิจและโรงงานที่มีอยู่แล้วให้มีความมั่นคงในการดำเนินการและส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ เช่น บริษัทฯ ห้างร้านฯ  สถาบันการเงิน การท่องเที่ยว เป็นต้น
  ส่งเสริมอาชีพ
             ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน จัดฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและเยาวชน ปรับปรุงอาชีพหลักให้มั่นคง จัดตั้งสหกรณ์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
  การสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
             ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านอย่างต่อเนื่อง จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เปิดให้การอบรมความรู้ด้านโภชนาการ การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก ให้การศึกษาป้องปรามภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
  เลือกตั้งกรรมการชุมชน
             จะทำการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตน และจัดสรรงบประมาณให้
  แต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการ
             จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และชำนาญการในสาขาอาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเทศบาล และ อนุกรรมการฯ เพื่อร่วมเสนอข้อคิดเห็นให้คำแนะนำปรึกษา และรับรู้การบริหารงานของเทศบาล
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
             รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดสรรที่ขุดสระรองรับน้ำทิ้งจากครัวเรือนทุกชุมชน ที่สำหรับทิ้งขยะ  จัดให้มีที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สวนหย่อม สวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น รณรงค์ให้รักต้นไม้ ปลูกป่าและรักษาความสะอาด
  จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
             จะติดต่อประสานงานจัดสรรงบประมาณภายนอกจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในเขตเทศบาล นอกเหนือจากงบประมาณประจำ
  ส่งเสริมประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้าง
             จัดซื้อเครื่องมือการป้องกันให้เพียงพอ จัดให้เจ้าหน้าที่ อปพร. ได้รับการฝึกอบรม และทบทวนให้มีสมรรถภาพพร้อมที่จะปฎิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารภัย และรักษาชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
  ประเพณีและวัฒนธรรม
             ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้มีต่อไป และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นอีก
  สนับสนุนการศึกษา
             สืบสานการแข่งขันกีฬาประจำปีของตำบล จัดทีมกีฬาของเทศบาล ทำการแข่งขันทุก ๆ ระดับ ปรับปรุงสนามฟุตบอลของชุมชนต่าง ๆ  สนับสนุนนักกีฬา จัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและสวัสดิการนักกีฬา
  สวัสดิภาพจราจร
             จัดงบประมาณเกี่ยวกับการจราจร ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ ที่จอดรถ รณรงค์การใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนให้น้อยลง
  เทศบาลสัมพันธ์
             ขยายเขตเสียงตามสายให้ทั่วถึง จัดทำจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของเทศบาล โครงการเทศบาลพบประชาชน ประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับ เทศบัญญัติ และความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป